28 września odbędzie się 29 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. ORFADIN (nityzynon) we wskazaniu: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
  2. HUMIRA (adalimumab) w ramach programu lekowego „Leczenie adalimumabem umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)",
  3. GILENYA (FINGOLIMOD) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)",

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności dalszej refundacji, braku podstaw do dalszej refundacji, bądź zmiany zakresu refundacji leku MABTHERA (rytuksymab) objętych refundacją w katalogu chemioterapii we wskazaniach określonych kodami ICD-10:

  1. C81.0 (choroba Hodgkina, przewaga limfocytów),
  2. C85 wraz z rozszerzeniami (C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego, C85.0 Mięsak limfatyczny, C85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślony, C85.7 Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego, C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony),
  3. C91.0 ostra białaczka limfoblastyczna, C91.1 (Przewlekła białaczka limfocytowa), C91.2 podostra białaczka limfocytowa, C91.3 białaczka prolimfocytowa, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), C91.5 białaczka dorosłych z komórek T, C91.7 inna białaczka limfatyczna, C91.9 białaczka limfatyczna nieokreślona.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności dalszej refundacji, braku podstaw do dalszej refundacji, bądź zmiany zakresu refundacji leku MITOKSANTRON objętych refundacją w katalogu chemioterapii we wskazaniach określonych kodami ICD-10:

  1. C50 wraz z rozszerzeniami,
  2. C61 - nowotwór złośliwy gruczołu krokowego,
  3. C82, C83, C84, C85, C91, C92, C93, C94, C95, C96, D46 – wraz z rozszerzeniami.

Baner zwm 2