Przedstawiamy raport Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2015 przygotowany przez zespół www.dane-i-analizy.pl oraz firmę doradczą PwC.

ispoz2015 pwc.plWg Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 pierwsze miejsca w kategorii poprawy stanu zdrowia mieszkańców zajmują województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Najlepszą gospodarką finansową mogą pochwalić się: wielkopolskie, pomorskie i śląskie, zaś w kategorii jakości ochrony zdrowia - uwzględniającej ocenę pacjentów - prowadzą województwa: zachodniopomorskie, podlaskie i lubelskie.

W tym roku firma doradcza PwC oraz zespół www.dane-i-analizy.pl publikują drugą edycję raportu Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015, który ocenia funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia poszczególnych województw w Polsce. Kolejny raport daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie.

Indeks 2015 powstawał w czasie wprowadzania tzw. „pakietu onkologicznego” oraz przepisów regulujących obowiązek i zasady sporządzania map regionalnych potrzeb zdrowotnych.

„Pakiet onkologiczny” od razu stał się przedmiotem wielkiego sporu administracji rządowej i środowisk medycznych, które twierdzą, że zastosowano niewłaściwe rozwiązania na istniejące problemy. Skutki zmian będzie można kompetentnie ocenić dopiero za kilka lat. Do tego czasu możemy posługiwać się jedynie fragmentaryczną obserwacją, a wnioski z tych obserwacji w znacznej mierze zależą od osobistych przekonań obserwatora. Dlatego też w kontekście tych i innych zmian tak ważne jest systematyczne mierzenie  jakości systemu ochrony zdrowia za pomocą obiektywnych, statystycznych miar” – wskazuje Mariusz Ignatowicz, partner PwC, lider zespołu ds. ochrony zdrowia.

Indeks opiera się na 41. wskaźnikach w trzech kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. Obszary te są jednocześnie – według autorów raportu - głównymi celami, jakimi powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia. W ramach rozwijania Indeksu w tej edycji, w części poświęconej jakości konsumenckiej, została zbadana opinia odrębnie pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

„Celem raportu nie jest ogólna ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, raczej wskazanie na jego mocniejsze i słabsze strony w poszczególnych regionach kraju.
Na wynik ten składają się zarówno obiektywne  wskaźniki i parametry dotyczące wybranych zjawisk (w obszarach poprawa stanu zdrowia i efektywna gospodarka finansowa), jak też do pewnego stopnia subiektywna ocena systemu z punktu widzenia pacjentów”
 – dodaje Bernard Waśko, dyrektor medyczny PwC.

 

Obszar 1 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

Najlepszy wynik osiągnięto w zakresie poprawy stanu zdrowia w województwie zachodniopomorskim (192 pkt.) oraz wielkopolskim i lubuskim (176 pkt. i 170 pkt.). Kolejne dwa województwa: świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (165 i 164 pkt.) nie odbiegają znacząco od liderów. Na końcu listy znajdują się województwa łódzkie i kujawsko-pomorskie z wartościami odpowiednio 111 i 127 pkt.

Na ten wynik składają się przede wszystkim wskaźniki pogrupowane w kategorie takie jak: (1) zapobieganie zgonom (np. odsetek żyjących co najmniej 5 lat od rozpoznania raka jelita grubego czy raka piersi jako jednych z najczęściej występujących nowotworów; (2) zapobieganie zaostrzeniom stanu zdrowia (np. wskaźnik hospitalizacji z powodu niewydolności serca, wskaźnik hospitalizacji chorujących na przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, hospitalizacja cukrzyków) oraz (3) prewencja chorób (w tym uczestnictwo w badaniach mamograficznych, cytologicznych, szczepieniach).

 

Obszar 2 - Efektywna gospodarka finansowa

W obszarze efektywnej gospodarki finansowej na czele uplasowały się województwa: wielkopolskie (88 pkt.), pomorskie (85 pkt.) i śląskie (79 pkt.).Na końcu stawki znalazły się województwa: lubelskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie (43 do 54 pkt.).

Na ten wynik składają się przede wszystkim wskaźniki pogrupowane jako m.in.: (1) sprawność alokacji środków (np. wydatki na opiekę długoterminową czy proporcja wydatków na leczenie pozaszpitalne do wydatków na leczenie szpitalne), (2) efektywność ekonomiczna prowadzonych terapii, (3) zagregowane wyniki finansowe  szpitali oraz (4) zarządzanie infrastrukturą (np. liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców czy wskaźnik leczonych w ciągu roku przypadających na łóżko szpitalne).

 

Obszar 3 - Jakość konsumencka opieki zdrowotnej

W osi jakości konsumenckiej na czele znajdują się województwa: zachodniopomorskie (103 pkt.), podlaskie (92 pkt.) oraz lubelskie (84 pkt.). Województwa lubelskie i zachodniopomorskie, to te same które w osi gospodarki finansowej znalazły się na końcu stawki. Na końcowych miejscach w osi jakości konsumenckiej ulokowały się województwa: dolnośląskie, łódzkie oraz wielkopolskie  (odpowiednio 47, 52 i 54 pkt.).

Jakość konsumencka opieki zdrowotnej mierzona jest m.in. poprzez (1) ocenę satysfakcji pacjenta, (2) czas oczekiwania, (3) dostępność geograficzną danej usługi czy (4) stopień uciążliwości skorzystania z usługi dla pacjenta (np. udział wydatków na zdrowie w przychodach gospodarstwa domowego, odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowały z zakupu leków lub wizyty u lekarza z powodów finansowych).

 

Zobacz:

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Zobacz:

prezentacja

 

 

Więcej informacji o raporcie

Raport został przygotowany przez zespół www.dane-i-analizy.pl oraz firmę doradczą PwC. Autorzy wykorzystali międzynarodowe doświadczenia w opracowaniu mierników sprawności systemu ochrony zdrowia (health system performance measures – HSPM), aby podjąć próbę oceny działania polskiego systemu opieki zdrowotnej na poziomie poszczególnych województw. Informacje konieczne do wyliczenia wskaźników zebrane zostały z dostępnych źródeł wyszczególnionych w raporcie (m.in. ZUS, NFZ, GUS, CSiOZ, PZH, KRN, MZ) oraz w ramach badania opinii społecznej przeprowadzonego na populacji dorosłych Polaków. Badanie zostało przeprowadzone dwukrotnie w formie wywiadów telefonicznych.

Informacje o Dane-i-Analizy.pl

Dane-i-Analizy.pl sp. z o.o. to spółka start-up utworzona przez byłych oraz obecnych pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Firma prowadzi serwis internetowy www.dane-i-analizy.pl posiadający bazę wieloletnich danych, pochodzących ze źródeł naukowych, statystycznych i administracyjnych, prezentowanych w formie map i wykresów. Dostarcza rozwiązania podmiotom, które chcą mieć wpływ na kształt lokalnych map potrzeb zdrowotnych, a co za tym idzie – na założenia lokalnej polityki zdrowotnej.

Baner zwm 2