20 lipca 2015 r. został przekazany do Komisji Europejskiej przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 08.07.2015 r. i uzgodniony w ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju dokument o charakterze strategiczno - wdrożeniowym pn. „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020."

europe-558828 640 dmnkltnrWw. dokument stanowi realizację zobowiązania w zakresie tzw. warunkowości ex ante, która uzależnia uruchomienie środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności od spełnienia warunków wyjściowych ukierunkowanych na efektywną implementację programów współfinansowanych przez ww. środki UE. Jednym z kluczowych wymagań w ww. zakresie jest zapewnienie odpowiednich krajowych ram strategicznych dla wybranych obszarów tematycznych, w tym obszaru ochrony zdrowia.

Przedmiotowy dokument różni się od wersji przyjętej przez Kierownictwo MZ i Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju we wrześniu 2014 r. w zakresie jaki wynika z przyjętych uwag i postulatów Komisji Europejskiej zgłoszonych od października 2014 do czerwca 2015 r.

W przedkładanym dokumencie uwzględniono uwagi Komisji Europejskiej przede wszystkim poprzez zmianę rozdziału 6.3.2. „Reformy a planowany zakres wsparcia z EFSI w latach 2014-2020", w którym dodano nowe podrozdziały:

6.3.2.1. Wzmocnienie POZ;

6.3.2.2. Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi, rozwój opieki środowiskowej;

6.3.2.3. Wdrożenie opieki koordynowanej;

6.3.2.4. Restrukturyzacja lecznictwa szpitalnego;

6.3.2.5. Mapowanie potrzeb zdrowotnych;

6.3.2.6. Wzmocnienie sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

6.3.2.7. Poprawa systemu informacji w ochronie zdrowia;

6.3.2.8. Wsparcie kształcenia kadr medycznych;

6.3.2.9. Wsparcie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Istotnej zmianie uległ także rozdział 7 w części dotyczącej opisu systemu koordynacji interwencji EFSI wraz z doprecyzowaniem składu, zadań i zasad funkcjonowania Komitetu Sterującego oraz opisem trybu wyboru projektów finansowanych ze środków EFSI, ze szczególnym uwzględnieniem odniesienia się do map potrzeb zdrowotnych jako warunku przyjęcia do Planu działań w sektorze zdrowia danego projektu. 

 

Załączniki:

Policy paper 

Zał.1 

Zał. 2 

Zał. 3 

Zał. 4 

Zał. 5 

Zał. 6 

Zał. 7 

Zał. 8 

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-04-07 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-04-07
USD 4,1717 -1,28%
EUR 4,5342 -0,59%
CHF 4,2883 -0,73%
GBP 5,1437 -1,14%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2