W piątek 13 maja br. Sejm RP w trzecim czytaniu przyjął od dawna oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Konrad Majewski, Doradca Prawny, M&S Doradcy Strategiczni

systemochronyzdrowia.plJej podstawowym celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie  udzielania zamówień publicznych (uchylającej dyrektywę 2004/18/WE) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie  udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (uchylającej dyrektywę 2004/17/WE).  Zakres przyjętych zmian jest bardzo szeroki i dotyczy przebiegu całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ze zmianami w szczególności powinny zapoznać się osoby zarządzające placówkami leczniczymi oraz dostawcy urządzeń medycznych, lekarstw i różnego rodzaju usług świadczonych na rzecz placówek leczniczych. Wśród głównych zmian wynikających z przyjętej ustawy można wskazać na ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców polegające przede wszystkim na zmniejszeniu liczby obowiązków formalnych. Promowane mają być rozwiązania innowacyjne, klauzule społeczne oraz zapewnienie trwałości miejsc pracy. Ograniczeniu ma również ulec możliwość stosowania ceny jako jedynego lub wiodącego kryterium oceny ofert. To tylko niektóre z licznych zmian. Teraz ustawą zajmie się Senat RP, a następnie zostanie ona skierowana do Prezydenta RP.

Więcej na: http://nowezamowieniapubliczne.eu/

Baner zwm 2