Czytaj więcej...

12 maja 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Projekt założeń nowego Prawa działalności gospodarczej (dalej PDG), który kładzie szczególny nacisk na dialog między organem administracji publicznej a przedsiębiorcą przy wydaniu istotnych decyzji administracyjnych.

Czytaj więcej...

10 kwietnia weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługującym pacjentom. 

Czytaj więcej...

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Czytaj więcej...

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawił Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2015 r.

Czytaj więcej...

10 marca 2015 r., po posiedzeniu Rady Ministrów, odbyła się konferencja prasowa premier Ewy Kopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra zdrowia.

Czytaj więcej...

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Czytaj więcej...

W piątek 28 listopada br. zakonczyło się 80. posiedzenie Sejmu, podczas którego m.in. znowelizowano ustawę o podatku akcyzowym od karetek pogotowia oraz wprowadzono zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Baner zwm 2