Czytaj więcej...

18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie największa nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów od jej uchwalenia w 2007 r. Jak podaje Deloitte, nowe przepisy, opublikowane 17 lipca br., zwierają szereg rozwiązań mających usprawnić polski system ochrony konkurencji.

Czytaj więcej...

27 i 28 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostały ogłoszone trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Znany jest już termin wejścia w życie tych aktów prawnych.

Czytaj więcej...

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Implementuje ona dyrektywę UE nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Oznacza to, ze wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r.

Czytaj więcej...

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny.

Czytaj więcej...

24 czerwca 2014 r. została ogłoszona ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), zwana dalej „ustawą o prawach konsumenta”, która w art. 38 pkt 7 stanowi między innymi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

Czytaj więcej...

29 lipca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przedłożony przez ministra zdrowia.

Czytaj więcej...

7 sierpnia 2014 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Baner zwm 2