Czytaj więcej...

23 lipca 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczącą przesunięcia terminu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej...

Zmiany dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, sposobu sprawowania opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi i prowadzenia list oczekujących, zaproponowane przez ministra zdrowia w ramach obu pakietów – kolejkowego i onkologicznego – zostały przyjęte 22 lipca 2014 r. przez Sejm.

Czytaj więcej...

Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne będą uprawnione do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń diagnostycznych i leczniczych. Takie rozwiązania zwiększą dostępność do świadczeń zdrowotnych oraz wpłyną na zmniejszenie kolejek do lekarzy. Podobne uprawnienia posiadają pielęgniarki i położne w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Danii.

Czytaj więcej...

Zbyt długie oczekiwanie na diagnostykę oraz brak koordynacji w zakresie tej diagnostyki powodują znaczne komplikacje dla pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową. Przeżywalność pacjentów onkologicznych jest uzależniona przede wszystkim od możliwie wczesnego wykrycia raka w jak najwcześniejszym jego stadium.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia.

Czytaj więcej...

15 czerwca br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 619).

Czytaj więcej...

Zakres spraw regulowanych w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., wynika z upoważnienia określonego w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), który wskazuje, że Minister Zdrowia określi w drodze rozporządzenia sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Czytaj więcej...

30 kwietnia 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, poszerzającą możliwość otwierania i prowadzenia praktyk podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów. Dzięki zmianom przygotowanym przez resort zdrowia, rodzice oraz opiekunowie dzieci uzyskają większą możliwość wyboru, czy ich dzieckiem w POZ będzie się opiekował lekarz rodzinny czy lekarz pediatra.

Baner zwm 2