Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji rozporządzenia wprowadzające zmiany w pakiecie onkologicznym. 

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.

Baner zwm 2