Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu CHROMED analizują modele opieki telemedycznej nad chorymi przewlekle, oferując korzyści w postaci wczesnej diagnozy i leczenia oraz zmniejszenia obciążeń społeczno-ekonomicznych.

sozChoroby płuc, takie jak przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma, określane wspólnym mianem COPD (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), trapią 5% globalnej populacji. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), COPD to trzecia przyczyna zgonów na świecie, odpowiedzialna w 2012 r. za śmierć ponad 3 milionów osób (6% wszystkich zgonów). Ponadto, jak obliczono, stanowi obciążenie dla służby zdrowia na 2,1 biliona USD. Wraz ze stałym wzrostem odsetka osób starszych w krajach rozwijających się, te liczby przypuszczalnie wzrosną.

Zadanie postawione przed projektem CHROMED polega na ocenie korzyści, jakie mogłoby przynieść starszym pacjentom wdrożenie systemu auto-monitoringu zdrowia i stylu życia w domu. Chorzy ci cierpią na COPD i choroby współistniejące, takie jak przewlekła niewydolność serca (PNS) i zaburzenia oddychania w czasie snu (SDB), które poważnie obniżają jakość ich życia. CHROMED opiera się na wcześniejszym, udanym przedsięwzięciu monitorowania pacjentów w domu CHRONIOUS.

Stosowanie systemu w praktyce

Międzynarodowe badania randomizowane CHROMED z grupą kontrolą (RCT) prowadzone były przez 9 miesięcy w wielu ośrodkach. Objęły 312 chorych z pięciu krajów europejskich: Zjednoczone Królestwo, Szwecja, Estonia, Hiszpania i Słowenia. Wszystkie uczestniczące organizacje opiekuńcze z tych krajów dysponowały już wdrożonymi systemami postępowania leczniczego związanego z wiekiem.

Aby uwzględnić wieloaspektowy charakter monitorowanych chorób, architektura technologiczna systemu CHROMED była modułowa i składało się na nią wiele urządzeń. System był zasadniczo zbudowany z trzech elementów. Po pierwsze z domowego urządzenia monitorującego stan chorego (HPM) w postaci ekranu dotykowego gromadzącego dane. Urządzenie łączyło się w systemie 3G z dodatkowymi urządzeniami, służąc im za bramkę. Przypominało pacjentom o monitoringu, a opiekunom dawało możliwość zdalnego wsparcia pacjentów. Na zakończenie dnia monitoringu dane były przesyłane do serwera centralnego i automatycznie analizowane za pomocą algorytmów klinicznych, aby ustalić wszelkie niezbędne działania. Platforma online CHROMED, na którą rutynowo zaglądał personel medyczny, sygnalizowała wszelkie powody do niepokoju u poszczególnych pacjentów. Dzięki tym alertom opiekun mógł kontaktować się telefonicznie z chorym i na tej podstawie ustalać najlepsze postępowanie terapeutyczne.

Badania zostały podzielone na dwa etapy. Etap A (maj – lipiec 2013 r.) poświęcony był na studium wykonalności w trzech ośrodkach pilotażowych (Uppsala, Lincoln i Barcelona) – testowanie jakości danych i rozpoznanie wszelkich problemów technicznych lub szkoleniowych do rozwiązania. Etap B – badania (październik 2013 r. – marzec 2016 r.) polegał na rekrutacji 312 chorych, z których 154 zostało przydzielonych do grupy monitorowanej, a 158 do grupy kontrolnej. Sam okres badań został podzielony na dwa etapy monitorowania (RUN 1 oraz RUN 2), a każdy z nich zajął dziewięć miesięcy.

Grupa kontrolna została poproszona o wypełnienie kwestionariusza na papierze i przekazanie go na koniec badań, a grupa monitorowana przedkładała codziennie odczyty danych fizjologicznych, które obejmowały wskaźniki oddechowe za pomocą RESMON PRO FULL, a w przypadku chorych ze współistniejącymi chorobami kardiologicznymi, pomiary funkcji serca za pomocą urządzenia Medic4all.

Poprawa jakości życia chorych przy ograniczonych kosztach dla służby zdrowia

Pomimo skali I złożoności badań, partnerzy CHROMED byli w stanie uzyskać wiarygodne dane z ponad 90% dni objętych monitoringiem. Akceptacja technologii przez pacjentów była wysoka, a rezygnacja z udziału w badaniach utrzymała się na niskim poziomie. Ostatecznie partnerzy CHROMED zweryfikowali poprawność projektu pod kątem nienadzorowanych pomiarów funkcji płuc poza pracowniami, oferując możliwości poprawy postępowania leczniczego w chorobach płuc.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w toku badań, które obejmowały wskaźniki przyjęć do szpitala I czas trwania hospitalizacji, partnerzy doszli do wniosku, że zastosowanie rozwiązań CHROMED w systemach opieki zdrowotnej w całej UE zapewniłoby znaczące oszczędności, optymalizację zasobów I poprawę jakości życia pacjentów. Partnerzy zalecają praktyki kliniczne zmierzające w szczególności do wdrożenia systemu na potrzeby pacjentów wysokiego ryzyka z historią hospitalizacji.

Więcej informacji: witryna projektu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu, http://cordis.europa.eu/news/rcn/125559_pl.html

Baner zwm 2